A Hallgatói munka értékelése a Budapest Kortárstánc Főiskolán

A BKTF értékelési rendszere a Pedagógiai Alapvetésen és a Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszerének 3.2-es pontján alapul.

A főiskolán kétféle értékelés történik: normatív és formatív.
A normatív értékelés lényege, hogy a hallgatói teljesítményt külső referenciapontokhoz képest méri.
A formatív értékelés minden esetben olyan referencia pontokat vesz alapul, melyek segítenek a tanulási/tanítási folyamatban történő orientációban. 

A normatív értékelés célja, a személyes felkészültség és az objektív igények összevetése.
A formatív értékelés célja, a személyes képességek és kompetenciák fejlesztése.

Az értékelés normatív és formatív funkciója óhatatlanul mindig együtt jelenik meg, de arányuk helyzetenként döntően eltér.

Normatív értékelés

Elsősorban normatív célú értékelést az iskolai élet két pontján alkalmazunk: a belépésnél és a kilépésnél. 

A belépésnél azt kell eldönteni, hogy lát-e az iskola reális esélyt Képzési és Kimeneti Követelményekben leírt célok teljesítésére. 

A tanulmányok sikerese befejezésekor vagy – a bármi okból – korábban történő kilépésnél az iskola felelőssége, hogy a megfelelő igazolásokkal és jogosultságokkal bocsássa útjára volt hallgatóját.

A bejövő és kimenő normatív értékelés külső referenciapontokhoz viszonyítja a jelentkezők, a tanulmányokból kikerülők, vagy azokat sikeresen elvégzők ismereteit, képességeit, kompetenciáit, autonómiáját és felelősségét. A normatív értékelésnek nem célja –legfeljebb áttételes hatása – a fejlesztő, nevelő hatás. 

Szemeszterenként összegezzük normatív rendszerbe konvertálható formában a formatív értékelés tényeit és orientációs céllal és jelleggel betekintést engedünk ezekbe az eredményekbe. Szükséges esetben ez alapozza meg a tanulmányok sikertelenségével kapcsolatos aggályokat vagy döntéseket.

A Főiskola többféle értékelési rendszert alkalmaz, melyek egymáshoz és az ECTS minősítési rendszerhez való viszonyát az alábbi táblázat mutatja:

teljesítmény arány 10-es skála ötfokozatú értékelés háromfokozatú értékelés ECTS
minősítés

90-100 %

10

jeles (5)

jól megfelelt

A

9
80-89 % 8 B
70-79 % 7 jó (4)

megfelelt

C
60-69 % 6

közepes (3)

D

50-59 % 5
40-49 % 4 elégséges (2) E
30-39 % 3

elégtelen (1)

nem felelt meg

FX

20-29 % 2
0-19 % 1 F

Formatív értékelés

Az iskolai élet minden más szakaszában az értékelés formatív – fejlesztő, nevelő, orientáló – funkciója dominál.

A tanulmányok folyamán a hallgatói teljesítményt, előremenetelt értékelő rendszer egészének és egyes elemeinek kizárólagos célja a hallgató támogatása. Ezért az értékelő, minősítő, összefoglaló, visszajelzést adó és a támogató, orientáló, segítő rendszerek összefonódnak. Az ilyen értékelés a Mentor Rendszer működése során létrejövő személyes, szóbeli kommunikáció, továbbá szöveges, rajzos, fotó, és videó dokumentumok felhasználásán alapul.

Jelen ismertető elérhető az Intézményi Tájékoztató részeként.