Goli Tánchely terembérlés

Igénybejelentés lépései 

– Új érdeklődőknek:

 1. Kérjük, miután áttekintetted a termeink leírását, árait és a foglaltságot, töltsd ki az űrlapot 
 2. Kollégánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot e-mailen
 3. A sikeres egyeztetés után megküldjük a megállapodást
 4. A megállapodás aláírása után e-mailen megküldjük a számlát
 5. A számla teljesítéséről az átutalási bizonylatot kérjük megküldeni a studiocoordination@gmail.com címre 
 6. Kollégánk véglegesíti és beírja a terembeosztásba az igénylést.

– Szerződéses partnereinknek:

 1. Kérjük, miután áttekintetted a termeink foglaltságát és a már nálunk regisztrált tevékenységedhez szeretnél plusz termet igényelni, töltsd ki az űrlapot
 2. Kollégánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot e-mailen
 3. A sikeres egyeztetés után megküldjük a megállapodást
 4. A megállapodás aláírása után e-mailen megküldjük a számlát
 5. A számla teljesítéséről az átutalási bizonylatot kérjük megküldeni a studiocoordination@gmail.com címre
 6. Kollégánk véglegesíti és beírja a terembeosztásba az igénylést 

Teremhasználati feltételek, szabályok 

Kérjük az öltözők, zuhanyozók, WC-k rendjére, tisztaságára ügyelni. 

TILOS
a termekbe utcai cipőben bemenni,
a munkalapon felsoroltaktól eltérő vendégeknek belépni,
előzetes egyeztetés nélkül bármit bevinni,
a terem berendezési tárgyaiból bármit kivinni,
a födém tartó rúdjait érinteni,
nyitott ablak mellett hangos zenét hallgatni.
a termekben és az öltözőben étkezni, dohányozni, szemetelni,
vízen kívül más italt bevinni, fogyasztani,
– törékeny edényt (üvegpalack, pohár, bögre) bevinni.

Kérjük a rendszer jobb, kellemesebb működésére irányuló elképzeléseidet oszd meg velünk! 

A teremhasználati díj fizetése a teremhasználat biztonsága, tervezhetősége, kiszámíthatósága érdekében előre történik. A szerződéskötés előtt minden naptári hónapra előre kiszámoljuk a fizetendő összeget. Ez a tervezett szünetek figyelembevételével foglalt teremórák és a megállapított teremhasználati díj szorzata. A teremhasználat díj előre fizetendő a részletes fizetési ütemezésben meghatározottak szerint, átutalással a Teremfenntartó – bankszámlájára.

A Teremfenntartó a teremhasználat kiszámíthatósága, zavartalansága érdekében a terembeosztást hosszabb időszakokra, egy vagy több szezonra vagy naptári évre, de legalább 5 hétre előre tervezi, a hatályossá vált teremhasználati megállapodásokban rögzített időpontokat azok megszületése után haladéktalanul bejegyzi, a terembeosztást a tárgyhetet megelőző csütörtöki napon véglegesíti. A szabadon maradt teremkapacitások – azonnali kifizetés mellett – továbbra is foglalhatóak.

A teremfoglalásra vonatkozó előzetes igény – e-mailben – történő bejelentése segíti az egyeztetést, de nem minősül teremfoglalásnak.

A teremhasználati jogosultság a szerződés aláírása, illetve az abban foglalt fizetési feltételek határidőre történő maradéktalan teljesülése után lép életbe, a teremfoglalás véglegesítése, bejegyzése kizárólag ezután történhet.

Minden módosítás kizárólag írásban (e-mailben), mindkét fél erre jogosult képviselője által írásban (e-mailben) történt jóváhagyás után válik hatályossá.

Amennyiben fenti feltételek nem, vagy hiányosan, vagy késedelmesen teljesülnek a Teremfenntartó – e-mailben történő értesítés után, de minden további egyeztetés nélkül – nem érvényesíti, illetve visszavonja, megszünteti a terem használati jogosultságot, a termet jogosult más célra felhasználni, azt más számára biztosítani. Az ebből származó károkért semminemű felelősséget nem vállal. 

Felek megállapodnak abban is, hogy – amennyiben a termek szabadok – további használatra van lehetőség új szerződés vagy, jelen szerződés írásban (e-mailben) történő kiegészítése keretében – más feltételek hiányában – azonos feltételekkel. 

Jelen megállapodás a ténylegesen megvalósult teremhasználattól függetlenül érvényes. A terem használatára vonatkozó lemondást – más kifejezetten erre vonatkozó megállapodás hiányában – nem fogadunk el, és annak esetleges költségeit nem térítjük meg. Kivétel, ha a teremhasználat a Teremfenntartó hibájából hiúsul meg, amikor a korábban kifizetett díj Teremhasználó részére jóváírásra, illetve kifizetésre kerül.

Vis mayor esetén egyik fél sem felelős a másik felé valamely kötelezettség nem-teljesítéséért, vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben a teljesítés elmaradása vagy késedelme elháríthatatlan külső körülmény, így különösen tűz, árvíz, természeti katasztrófa, sztrájk, terrorcselekmény, háborús esemény, vagy más olyan előre nem látható, hasonló ok következménye, amely annak a félnek az ellenőrzési körén, felróhatóságán kívül esik, feltéve, hogy ez a fél azonnal írásos jegyzéket küld erről a feltételről és működését, amint lehetséges, folytatja. 

Bármelyik fél jogosult jelen „Teremhasználati Megállapodást” azonnali hatállyal felmondani, ha az ilyen elháríthatatlan körülmény 8 napon át fennáll. 

Teremhasználó a tánctermet rendeltetésszerűen, táncművészeti próbák, mozgással kapcsolatos oktatási tevékenység céljára, illetve a jelen vagy külön szerződésben meghatározott célra használhatja.

A teremhasználat joga a megállapodásban jelzett személyek körére terjed ki.

A termek felszereltsége: háromrétegű hajópadló grabolett balett padló linóleum borítással, hangosítás, tükörfal. Teremhasználó az alapfelszereltségtől eltérő bármilyen eszköz használatához Teremfenntartótól külön engedélyt köteles kérni.

Teremhasználó a fenti tevékenységet, másra át nem ruházható módon kizárólag személyesen láthatja el, amennyiben akadályoztatása esetén ez nem lehetséges, a helyettesítő személyről előzetes, írásbeli bejelentési és egyeztetési kötelezettsége van Teremfenntartóval.

Teremfenntartó biztosítja a feltételeket a helyiség rendeltetésszerű használatához és a terem használatának zavartalan gyakorlásához.

A táncterem tisztántartásáról, karbantartásáról, javításáról a Teremfenntartó gondoskodik.

Teremhasználó a szerződés fennállása alatt a megállapodásban lévő napokon és időpontokban (plusz-mínusz fél óra) jogosult a tánctermen kívüli kiszolgáló infrastruktúra (öltöző, mosdók, teakonyha) használatára.

Teremhasználó a tevékenységével a táncteremben és a kiszolgáló helyiségekben, illetve azok berendezéseiben okozott esetleges, neki, illetve az általa szervezett/vezetett foglalkozás résztvevőinek felróható okból keletkező károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.

Bármilyen hiba esetén kérjük haladéktalanuul hibajelentést küldeni

Kapcsolattartók, elérhetőségeink 

Reidl Kamilla, Mikó Dávid
studiocoordination@gmail.com

Naptárak – teremfoglaltság megtekintése

Javasoljuk a naptár nézetén a HETI nézetet beállítani (jobb felső sarok)

Összes terem

Nagy terem

 

Színház terem

 

Balett terem

 

Kis terem